Τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+

Τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+

März 11, 2023 0 Von admin

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τέσσερις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+:

Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

Διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES και υποστήριξη της συνεργασίας EURES για την κινητικότητα εντός της ΕΕ για χώρες και κοινωνικούς εταίρους του ΕΟΧ (ESF-2023-EURES-CBC)

Αυτό το θέμα υποστηρίζει τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις για την υλοποίηση των στόχων του κανονισμού EURES, τη βελτίωση της λειτουργίας, τη συνοχή και την ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας και την προώθηση της εθελοντικής και δίκαιης γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας σε αυτές τις περιοχές. Η διασυνοριακή εταιρική σχέση πρέπει να δημιουργηθεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες όσον αφορά τις ροές κινητικότητας και την οικονομική δραστηριότητα. Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην παραμεθόρια περιοχή. Ενώ οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις είναι ελεύθερες βάσει του κανονισμού EURES για τον καθορισμό ορισμένων ειδικών καθηκόντων, οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις που συγχρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση πρέπει να παρέχουν έναν ελάχιστο αριθμό υπηρεσιών.

Οι γενικοί στόχοι του θέματος της πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας των εργαζομένων εντός της ΕΕ, η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού EURES. Ο απώτερος στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολυνθεί η αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, η τοποθέτηση και η διαδικασία πρόσληψης σε δίκαιη βάση

Η προθεσμία είναι 3rd του Μαΐου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Επιτροπή δικτυακός τόπος.

Προτάσεις δεύτερης πρόσκλησης:

Διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES και υποστήριξη της συνεργασίας EURES για την κινητικότητα εντός της ΕΕ για χώρες και κοινωνικούς εταίρους του ΕΟΧ (ESF-2023-EURES-CBC)

Αυτό το θέμα καλύπτει τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων που είναι παρατηρητές στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζομένων για την ενημέρωση, τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της κινητικότητας εντός της ΕΕ μεταξύ των οργανώσεων μελών τους και για να διασφαλίσουν ότι οι οργανώσεις-μέλη που είναι επίσης του δικτύου EURES, ευθυγραμμίζονται καλά με τους στόχους του EURES και/ή γίνονται μέλη ή εταίροι του EURES που γίνονται δεκτοί από τα εθνικά γραφεία συντονισμού EURES.

Οι γενικοί στόχοι του θέματος της πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας των εργαζομένων εντός της ΕΕ, η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού EURES, ιδίως στις χώρες του ΕΟΧ. Ο απώτερος στόχος της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει τη διαδικασία αντιστοίχισης θέσεων εργασίας, τοποθέτησης και πρόσληψης σε δίκαιη βάση.

Η προθεσμία είναι η 3η Μαΐου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Επιτροπή δικτυακός τόπος.

Προτάσεις για τρίτη πρόσκληση:

Απόσπαση εργαζομένων: ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και πρόσβασης σε πληροφορίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (ESF-2023-POW-UDW) Θέμα 1

Η πρόσκληση σκοπεύει να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν τις υπάρχουσες και τις νέες προκλήσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και ενός θεματολογίου αξιοπρεπούς εργασίας. Η εύρυθμη λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης και τις διοικητικές απαιτήσεις για τις εταιρείες με διαφανή και προσιτό τρόπο, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή εφαρμογή, εφαρμογή και επιβολή των οδηγιών.

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας βοήθειας, καθώς και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και επιβολής των ισχυόντων κανόνων και των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος της Εσωτερικής Αγοράς (IMI) και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία από την άποψη αυτή·
  • Να αυξηθεί η προσβασιμότητα, η διαφάνεια και η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης που πρέπει να τηρούνται και τις υπάρχουσες πρακτικές στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση και την επιβολή των διατάξεων της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων.
  • Προώθηση της τεκμηριωμένης βάσης μέσω της συλλογής και αξιολόγησης των πρωτότυπων δεδομένων και της ανάλυσης που αφορά τη διαδικασία απόσπασης και τις συνθήκες εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων σε διάφορους κλάδους, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και ενδιαφερομένων, ιδίως κοινωνικών εταίρων .

Έτσι, η παρούσα πρόσκληση θα συμβάλει στις ακόλουθες αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων: 3. Ίσες ευκαιρίες. 5. Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση. 6. Μισθοί. 7. Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την προστασία σε περίπτωση απόλυσης. 8. Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων. 10. Υγιές, ασφαλές και καλά προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και προστασία δεδομένων. 12. Κοινωνική προστασία. και 20. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η προθεσμία είναι η 3η Μαΐου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Επιτροπή δικτυακός τόπος.

Προτάσεις για τέταρτη πρόσκληση:

Απόσπαση εργαζομένων: ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και της πρόσβασης σε πληροφορίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (ESF-2023-POW-UDW) Θέμα 2

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει θέσει βασικές αρχές και δικαιώματα για μια ανανεωμένη διαδικασία ανοδικής σύγκλισης προς δίκαιες συνθήκες εργασίας, ιδίως στους τομείς της ασφαλούς και προσαρμόσιμης απασχόλησης, των μισθών, της ενημέρωσης για τις συνθήκες απασχόλησης και της προστασίας σε περίπτωση απόλυσης, της κοινωνικής διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων κ.λπ. Το Θέμα 2 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σκοπεύει συνεπώς να συμβάλει στην εφαρμογή των βασικών αρχών του πυλώνα στον τομέα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας.

Ο κύριος στόχος του Θέματος 2 της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στο έργο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Αυτή η πρόσκληση αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση δράσεων που ενθαρρύνουν κοινές δραστηριότητες και διασυνοριακά έργα των αρχών επιβολής και άλλων σχετικών παραγόντων που βελτιώνουν την τεχνική τους ικανότητα στον τομέα της πρόληψης και της αποτροπής της αδήλωτης εργασίας, σύμφωνα με το όραμα της πλατφόρμας για μετατροπή της αδήλωτης σε δηλωμένη εργασία από χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση, όπου οι εθνικές κυβερνήσεις ενώνουν τη στρατηγική και τις επιχειρήσεις και συνεργάζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να εφαρμόσουν όλο το φάσμα των άμεσων και έμμεσων μέτρων πολιτικής. Αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην υποστήριξη των σχετικών παραγόντων στον τομέα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, όπως υπουργεία, αρχές επιβολής, κοινωνικοί εταίροι, κ.λπ. για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εφαρμογής, της εφαρμογής, της γνώσης και της καλύτερης επιβολής της Ε.Ε. και της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, υποστηρίζοντας έτσι τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία. Η γνώση που αποκτάται από αυτά τα έργα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη δημιουργία γνώσεων βασισμένων σε στοιχεία για καλύτερο σχεδιασμό πολιτικής.

Η προθεσμία είναι η 3η Μαΐου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Επιτροπή δικτυακός τόπος.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις εκδηλώσεις χρηματοδότησης της Eurodiaconia, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το μας Υπεύθυνος Έργων και Χρηματοδότησης ΕΕ Giorgia Signoretto στη διεύθυνση [email protected].