Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης για την κοινωνική προστασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης για την κοινωνική προστασία

März 12, 2023 0 Von admin

Στις 31 Ιανουαρίουαγη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε α κανω ΑΝΑΦΟΡΑ σχετικά με τις προσπάθειες υλοποίησης του σύσταση για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενωντρία χρόνια μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι το επίπεδο της φιλοδοξίας για την εφαρμογή της σύστασης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν καθορίσει ή σχεδιάζουν μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της κατάστασης για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν στοχεύουν στο να καλύψουν όλα τα υφιστάμενα κενά στην πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.

Το 2021, σχεδόν το 40% του απασχολούμενου πληθυσμού στην ΕΕ (77 εκατομμύρια άτομα) ήταν σε μη τυποποιημένες μορφές εργασίας. Στη συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας, μεγάλος αριθμός ατόμων μένει χωρίς επαρκή πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Τα αναφερόμενα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον 5,6 εκατομμύρια μη τυποποιημένοι εργαζόμενοι και 15,3 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι στην ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε επιδόματα ανεργίας. Ομοίως, οι εργαζόμενοι με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης αντιμετωπίζουν υψηλότερες υλικές και κοινωνικές στερήσεις σε σύγκριση με τους εργαζόμενους με μόνιμη σύμβαση και το ίδιο αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση σε σύγκριση με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η καλύτερη παρακολούθηση, η μείωση των κοινωνικών και φορολογικών κινήτρων για ατομική αυτοαπασχόληση και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και η ρύθμιση της εργασίας πλατφόρμας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε κατάλληλα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, η διαφάνεια είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, καθώς οι κανόνες κοινωνικής προστασίας είναι συχνά πολύ περίπλοκοι ή ασαφείς και οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Ένα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ από το δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε θέματα κοινωνικής προστασίας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της διαφάνειας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της Eurodiaconia για την απασχόληση και την ενεργό ένταξη εδώ.